Jouw winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

Klik hier voor ons Privacy Beleid in het Nederlands

Privacybeleid Culet Jewellery (Pas Diamonds B.V.)

Over ons privacybeleid

Culet Jewellery (Pas Diamonds B.V.) geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom alleen gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de dienstverlening van Culet Jewellery (Pas Diamonds B.V.). De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 28/11/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen we u uit hoe we uw gegevens opslaan en hoe we uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die u ons verstrekt.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder leest u hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij deze opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens transparant zijn.

Webwinkel software

Shopify 

Onze webshop is ontwikkeld met software van Shopify, die ook onze website host. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons ter beschikking stelt, worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit voor een ander doel gebruiken. Shopify is verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen op basis van de overeenkomst die we met hen hebben gesloten. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit het toepassen van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om gegevensverlies te voorkomen.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Onze website maakt gebruik van MailChimp, een derde partij die het e-mailverkeer van onze website en het versturen van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u van onze website en webformulieren ontvangt, worden verzonden via de MailChimp-servers. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die automatisch via onze website wordt verzonden, ziet u de link ‘uitschrijven’. Als u hier klikt, ontvangt u geen e-mail meer van onze website. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen door MailChimp. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die duidelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en om informatie te delen met derden.

Gmail

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betalingsverwerkers

Streep, Paypal

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webshop maken wij gebruik van het platform van Stripe en Paypal. Stripe en Paypal verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Stripe en Paypal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Stripe en Paypal behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en om (geanonimiseerde) gegevens te delen met derden. Stripe en Paypal, in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit), delen persoonlijke informatie en informatie over uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Stripe en Paypal hun dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Stripe en Paypal bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

Verzending en logistiek

Mikropakket

Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Voor het uitvoeren van de leveringen maken wij gebruik van de diensten van Mikropakket & Fedex. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens delen met Mikropakket of Fedex. Mikropakket of Fedex gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Mikropakket of Fedex onderaannemers inschakelt, stelt Mikropakket of Fedex uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens alleen ten behoeve van onze dienstverlening. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later tijdstip contact met u op te nemen, zullen wij u hier expliciet om vragen. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch door onze website worden verzameld, worden verwerkt met als doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Deelname aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In sommige gevallen kan Culet Jewellery (Pas Diamonds BV) op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van de overheid. In een dergelijk geval zijn wij genoodzaakt uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u onze klant bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft geen gebruik meer te willen maken van onze diensten. Als u dit bij ons aangeeft, beschouwen wij dit ook als een verzoek om vergeving. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen te bewaren met uw (persoons) gegevens, deze gegevens bewaren wij dan ook zolang de daarvoor geldende termijn loopt. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben geproduceerd.

Jou rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

Om misbruik te voorkomen sturen wij in principe afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw reeds bekende e-mailadres. Indien u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen om u te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een verzoek om vergeving administreren wij geanonimiseerde gegevens. U ontvangt alle afschriften en kopieën van gegevens in het machineleesbare gegevensformaat dat wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Recht op inzage

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Een verzoek met die strekking kunt u indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die over deze gegevens beschikken, met het bij ons bekende e-mailadres onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Recht op rectificatie

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Een verzoek met die strekking kunt u indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn gewijzigd.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Een verzoek met die strekking kunt u indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken.

U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet meer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Een verzoek met die strekking kunt u indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u afschriften of kopieën van alle informatie over u die wij hebben verwerkt of die door ons zijn verwerkt door andere verwerkers of derden op het bij ons bekende e-mailadres. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet meer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet meer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en andere rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Culet Jewellery (Pas Diamonds BV). Als u bezwaar maakt, zullen wij de gegevensverwerking onmiddellijk stopzetten in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Als uw bezwaar gegrond is, maken wij kopieën en / of kopieën van gegevens die wij (voor u) verwerken of ter beschikking hebben gesteld en staken wij de verwerking definitief.

U hebt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering. Wij verwerken uw gegevens niet zodanig dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit het geval is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google als onderdeel van de “Analytics” -dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker kan op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht zijn inzage te geven in deze gegevens. We verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze informatie met Google. Google kan deze informatie in combinatie met andere datasets interpreteren en zo uw bewegingen op internet volgen. Google gebruikt deze informatie om onder meer gerichte advertenties (Adwords) en andere Google-diensten en -producten aan te bieden.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk moment te wijzigen. Op deze pagina vind je altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid van invloed is op de manier waarop we reeds verzamelde gegevens over u verwerken, zullen we u hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

Contact details

Culet Jewellery (Pas Diamonds B.V.)

Hogehillweg 14

1011 CD Amsterdam Nederland

info@culet.nl

Contactpersoon voor privacyzaken: Dominique de Jong